De harmonie uit het Middenlimburgse Linne is in 1873 opgericht en kan bogen op een zeer rijke historie vol muzikale hoogtepunten. In de bijna 150 jaar van haar bestaan heeft zij zich voortdurend weten te onderscheiden. De diverse kampioenswimpels die het vaandel sieren, zijn de trotse getuigen van haar belangrijkste successen.

Meteen bij de invoering van de concertdivisie kwam het grote harmonieorkest uit in deze hoogste afdeling van de amateurblaasmuziek.

Na eerder verschillende keren prominent aanwezig te zijn geweest op het mini-WMC heeft Lentekrans in 2005 voor het eerste deelgenomen aan de wedstrijden in de concertdivisie tijdens het “grote” WMC te Kerkrade. Als nieuwe uitdaging werd de strijd aangegaan met verschillende buitenlandse regio-orkesten die over een groot arsenaal aan muzikanten beschikken.Op de slotdag van dit vierjaarlijks muziekfestijn bewees de harmonie na een schitterende uitvoering thuis te horen op dit hoogste internationale podium. Voor een dorpsharmonie als Lentekrans een geweldige prestatie.

Ondanks het bereikte niveau, verloochent de vereniging haar afkomst niet. Integendeel. Tijdens feestelijke gebeurtenissen in Linne is de harmonie steevast van de partij voor de muzikale opluistering. Het zijn uiteindelijk de inwoners en ondernemers van deze gemeenschap waaraan de harmonie haar voortbestaan voor een groot deel te danken heeft.
In de komende jaren zullen de inspanningen zich vooral richten op het realiseren van een bredere bezetting van het opleidingsorkest en het groot harmonieorkest middels een effectief en efficiënt opleidings- en begeleidingsprogramma. Daarnaast op een leuke manier met eigen mensen muziek maken, die uitdagend is zowel voor gevorderde als beginnende muzikanten.

Geschiedenis

Belangrijke data

1873 Zanggezelschap “Lentekrans” opgericht
1886 Omgevormd tot Fanfare-gezelschap “Lentekrans”
1911 Omgevormd tot Harmonie “Lentekrans”
1949 16 augustus “Koninklijke” Harmonie Lentekrans

Hoogtepunten in het bestaan van Zanggezelschap – Fanfare en Harmonie “Lentekrans” te Linne.

1886.
Zanggezelschap “Lentekrans”
“Groot Festival te Linne op Pinkstermaandag 14 juni e.k. in het prachtig versierde park van de Weled. Heer Janssens, in de onmiddellijke nabijheid van de Maas, daartoe welwillend afgestaan. Entree: voor niet-leden der sociëteiten 30 cent. Voor puike dranken en goede bediening zal zorg gedragen worden. De Commissie.”

1898.
Op 30 mei, Pinkstermaandag, wordt een groot Internationaal Festival te Linne gehouden. Dat begint al op zondag 29 mei “door het lossen van geschut”. Op 30 mei worden deelnemende verenigingen al ontvangen “des voormiddags 11½ ure” op het Marktplein. Dan is er aansluitend optocht waarvan de volgorde bij loting wordt bepaald. ’s Middags 12 uur aanbieding van de Eerwijn aan H.H.Bestuursleden en Directeuren op het Raadhuis. Aan dit festival nemen zestien verengingen deel, waarvan acht zangverenigingen. Brachterbeek wordt in dat jaar aangeduid met “Zangvereniging Eensgezindheid”. Tenslotte biedt het toenmalig zeer gerenommeerd gezelschap der Koninklijke Harmonie van Roermond o.l.v. Louis Guillaume een groot feestconcert aan. Na afloop vuurwerk. Dit moet toen wel een groots gebeuren zijn geweest voor een dorpje als Linne.

1898.
Een volgende bijzonder hoogtepunt in het bestaan van onze vereniging is ongetwijfeld het bezoek dat Lentekrans brengt aan Zwartsluis (Ov.) op 31aug, 1 en 2 september van dat jaar. Een verre reis voor de toenmalige begrippen. De feesten aldaar worden gehouden bij gelegenheid van de inhuldiging van prinses Wilhelmina als Koningin der Nederlanden.

1907.
In 1907 wordt door de Fanfare een serenade gebracht op het kasteel te Horn. Dan trouwt Marcel Magnée met Pauline van Afferden.
De toenmalige beschermheer van Lentekrans – de heer Ernest Janssens – De Maes zal de serenade vermoedelijk geregeld hebben.

1924.
In dit jaar organiseert harmonie Lentekrans een groot concours, waaraan tweeëntwintig fanfares en harmonieën deelnamen. Het evenement wordt deels gehouden op de nieuwe kiosk op de Markt.

1938.
In dit jaar wordt deelgenomen aan een concours te Rotterdam met ongekend succes. Lentekrans een der eerste verenigingen die de hoogste lof behaalt in de pas ingestelde Superieure afdeling onder leiding van de bekende Max Guillaume.

1947.
In dit jaar wordt het 75-jarig bestaan herdacht met een Festival. Met de data wordt niet al te serieus omgesprongen. Het programmaboekje van dat jaar vermeldt als oprichtingsjaar 1872. In het voorwoord wordt o.a. het volgende vermeld: “Uniek is wel de samenwerking te noemen tussen directie, leden, bestuur en de inwoners van Linne. Zonder deze samenwerking zou men onmogelijk bereikt hebben hetgeen thans na de bevrijding van ons zwaar getroffen dorp in onze vereniging in zo weinig tijd is tot stand gebracht. Dat deze geest van samenwerking blijve bestaan”.

1949.
Na 1944 herrijst de harmonie als een phoenix uit de as en krijgt voor haar bijzondere muzikale verrichtingen van Hare Majesteit Koningin Juliana op 16 augustus 1949 het predikaat “KONINKLIJK”. Ik citeer de “Maas-en Roerbode” :
“Dinsdag 16 augustus 1949 zal de annalen der thans ruim 75-jarige harmonie met gulden letters geschreven worden. Ten gemeentehuize van Linne werd op deze dag n.l. het blijde bericht ontvagen, dat het H.M. Koning Juliana behaagd had aan dit gezelschap het zeldzame predikaat “Koninklijke” te verlenen. In een minimum van tijd verspreidde het nieuws zich door het dorp. Kamerschoten weerklonken, circulaires en een auto met luidspreker brachten de heugelijke tijding overal rond en spoedig wapperden overal de vlaggen en zorgden rappe handen voor passende versieringen. Bestuur en werkende leden werden direct gewaarschuwd en directeur Henri Arends – die op het ogenblik voor studiedoeleinden op de Festspiele in Salzburg verblieft – werd telegrafisch op de hoogte gebracht.” …einde citaat.

1950.
Bij wijze van experiment wordt op 18 juni een muziekfeest op de kiosk op de Markt georganiseerd. Deelnemers waren: Zangvereniging Linne, fanfare Concordia Melick, fanfare St. Joseph Pey, harmonie Amicitia,Roggel, fanfare St. Caecilia Merum en harmonie St. Gertrudis Beesel.
Organisatie goed. Zeer goede hulp van bestuur en leden. Ruim f. 1100,- ontvangen. Per saldo verdiend: f 700,-.

1950.
Voor de eerste maal na de oorlog maakt de harmonie een buitenlandse reis. En wel een tweedaagse trip naar het Goot-Hertogdom Luxemburg. Er worden succesvolle concerten gegeven in Ettelbrück op 12 augustus en te Esch zur Alzette op 13 augustus, resp. in een zaal en op een kiosk. Lentekrans geeft daar een concert als nooit tevoren. Als dan Lentekrans tot slot het Luxemburgse Volkslied “Ons Hémecht” ten gehore brengt, stijgt het enthousiasme ten top en wordt Arends bij het verlaten van de kiosk met veel handdrukken en applaus gecomplimenteerd. “Aldus een bericht in de Maas-en Roerbode.

1951.
In dit jaar wordt een Internationaal Muziekconcours gehouden voor harmonieën, fanfares en zangverenigingen op de prachtige terreinen van Kasteel “Heysteren”, daartoe welwillend ter beschikking gesteld door de Weledelgeboren Heer Ch.Janssens. Tweeentwintig verenigingen nemen deel. Het is nog een zogenaamd “Wild” of “Vrij” concours.

1952.
Op 20 september ontvangt de harmonie het nieuwe huidige vaandel. Op de drapeau staat vermeld: “Koninklijke” Harmonie Lentekrans Linne. Van 1949 tot 1952 moest de vereniging zich behelpen met een draaginsigne waarop “koninklijk” stond vermeld. Het vaandelwijdingsfeest vindt plaats begin oktober van dat jaar.

1953.
Het 80-jarig bestaan wordt gevierd op 15 en 16 augustus met concerten door de Frankfurter Symphonie-orkest  en de Meerssener Nachtegalen, terwijl het slotconcert op 16 augustus wordt verzorgd door de Amsterdamse Politiekapel o.l.v. J.Pinkse.
De vele korpsleden uit Linne en verre omgeving hebben van dit optreden ongetwijfeld veel geleerd. De reacties van het duizendkoppige publiek waren ovationeel en de dankwoorden van de president van Lentekrans waren een welverdiende hulde voor een prachtig concert in een ideale omgeving. Aldus de Maas-en Roerbode.

1954.
Op toernee door Nederland contracteert Lentekrans voor zondag 2 mei “The Fodens Motor Works Band” uit Engeland o.l.v. de beroemde dirigent Harry Mortimer. Er wordt een middag-en avondconcert gegeven in de Harmoniezaal. Zampa, ouverture en Ouverture 1812 benevens Wagnars Voorspel tot de 3e akte Lohengrin en Suite in Es van Gustaf Holst waren de werken. “Dat er na praktisch elk nummer in de zaal een storm van ovaties werd ontketend, is gezien de prestaties van de meestercorps volkomen begrijpelijk” Aldus recensent De Bock in Gazet van Limburg van 4 mei 1954.

1955.
Lentekrans organiseert in 1955 het 5e jaar van de officiële Bondsconcoursen op 19 juni zulk concours op de prachtige terreinen van Kasteel “Heysteren”, ter beschikking gesteld door de Weledelgestrenge Heer F.P.H. van Alfen. Hieraan nemen tien verenigingen deel. De inkomsten hieruit bedragen f. 2000,-. Het bestuur lost met dit bedrag een gedeelte van een lening af.

1956.
De Harmonie heeft weer iets unieks. De Plaatselijke Film, uitgave van de Koninklijke Harmonie “Lentekrans” te Linne. In een huis aan huisblad wordt aangekondigd: “Eindelijk is het zover! Onze film komt.”
Op zondag 30 december 1956 in de Harmoniezaal te Linne. 6.30 uur 1e Avondvoorstelling, 8.45 uur 2e Avondvoorstelling. Entreekaarten f. 1,25.
In deze film zijn alle verenigingen die Linne rijk is met hun activiteiten vastgelegd.

1958.
Drie dagen met de bus van White Cars naar Überlingen (Bodensee). Het concert werd door de Duitse radio opgenomen. Deelname aan een grote optocht tijdens stralend weer.

1963.
Viering van het 90-jarig bestaansfeest, met festival op 19 mei en 23 mei en een Tiroleravond op zaterdag 25 mei. In dat jaar behaalde Lentekrans voor het eerst na jaren “lof der jury” op het Bondsconcours te Neer. En sindsdien heeft ze nooit minder dan 324 punten behaald.

1967.
Een overweldigend resultaat op het Bondsconcours te Blerick met 346½ punt en enkele maanden later ontving Lentekrans de eerste Kampioenswimpel in de superieure afdeling.

1969.
Voor het eerst worden dames toegelaten tot de opleiding. In dat jaar worden als volwaardige muzikanten tot de harmonie toegelaten de dames Josette Pangels en Agnes Préjean.

1970.
Weer deelname aan bondsconcours te Leeuwen en Lentekrans behaalt haar tweede kampioenswimpel in de superieure afdeling te Roosendaal.

1973.
Dit jaar viert de Koninklijke van Linne haar 100-jarig bestaan met een groots opgezet feest in een paviljoentent. Wat niemand in de regio voor mogelijk hield, haalde Linne in huis nl. de Amerikaanse Tascom’s 76-the U.S.Army Band, de W.M.C. kampioen AMATI uit Kraslice en dé topper: de beroemde Franse La Garde Republicaine o.l.v. Roger Boutry.
Tevens ontvangt de harmonie nieuwe uniformen.
Als de Fransen in Valkenburg in hun hotel worden verwelkomd door onze mede-organisator Frans Ververs, vertelt deze dat het concert zal plaatsvinden in een paviljoen. De reactie was, “dans un cirque ?? “. Dat kon men hun supergezelschap toch niet aandoen. Toe de eerste musici in Linne arriveerden, bekeken ze eerst het muziekpaviljoen en toen stonden ze warempel te kijken. Zo prachtig was de “circustent” aangekleed !! Er werd een concert voor duizend toehoorders gegeven.

1974.
Als reactie op de komst naar Linne, wordt door officiële Tsjechische instanties de Harmonie voor een tegenbezoek uitgenodigd.
Het is een enorme onderneming. Visa moeten voor alle leden in Den Haag op de Tsjechische ambassade worden gehaald. Frans Ververs heeft in de organisatie van de reis een groot aandeel. Het is voor de Lentekransers een enorme belevenis. Het communistisch regime heerste er toen nog.

1975.
Driedaagse reis naar Malmsheim ( bij Stuttgart ).

1976.
25-jarig dirigentenjubileum van Jean Weerts bij de Harmone van Linne. Een groots feest valt hem ten deel. Een receptie , een Jean Weerts jeugdtoernooi en een populaire avond met Kressbronner Dans-en Showorkes uit Kressbron (Bodensee) zijn de onderdelen.
Als slotmanifestatie een ontvangst op het gemeentehuis van de jubilaris, zijn familie en genodigden. Een defilé van tweeëntwintig muziekkorpsen in de Grotestraat en een gezamenlijke uitvoering door ca. duizend muzikanten van de toepasselijke mars “Our Director” van Bigelon en gedirigeerd door de jubilerende Jean Weerts vormt een indrukwekkend sluitstuk.

1979.
Voor de eerste maal gaat Lentekrans op concours met de jonge en sedert 1976 aangestelde Frans Scheepers als dirigent. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Resultaat : gerenommeerde korpsen worden overtroefd, al is het met ’n half puntje. Deelnemers waren in de superieure afdeling : St.Gerlachus Oirsbeek, Sainte Cecile Eysden en Koninklijke Harmonie van Horst.

1980.
Organisatie van het eerste Bondsconcours van dat jaar. De eerste keer dat Lentekrans dit mocht organiseren was in 1955. Het werd gehouden in de Andreas Sporthal te Maasbracht en de topper was de Kerkelijke Harmonie St.Michaël uit Thorn.

1981.
Het lot is ons welgevallig. De harmonie mag het 7e Middenlimburgs Streektoernooi organiseren. Het werd een daverend succes in de voormalige VéGé-hallen aan de Veestraat. Niet minder dan vierendertig verenigingen nemen hieraan deel, gespreid over vier toernooidagen. Juryleden waren afwisselend: Piet Stalmeijer en J.Koops

1983.
Viering van het 110-jarig bestaan.
Met het Tiroler orkest “Die Weinländer”, de Philipsharmonie met een klassiek en populair programma met de Mannenkoren uit Linne en Echt.
Het vaandel wordt door het dames comité gerestaureerd.

1984.
Deelname aan het laatste Bondsconcours in de Rodahal te Kerkrade. Met “The Young Person’s Guide to the Orchestra “ van Benjamin Britten en gearrangeerd door dirigent Frans Scheepers, krijgt Lentekrans na afloop een staande ovatie.

1984/1985.
Naar aanleiding van dit succes worden we afgevaardigd naar de kampioenswedstrijd te Doetichem en veroveren daar onze derde kampioenswimpel in de superieure afdeling. Tevens krijgen we van de Wereldomroep het verzoek om model te staan voor filmopnamen. Deze videobanden zijn in bezit van diverse muzikanten. Deze worden vervaardigd ter promotie van de blaasmuziek.

1989.
Besloten wordt om het komende concours voor het eerst deel te nemen in de nieuwe CONCERTAFDELING. Een ongekend hoog aantal punten – 352 – is het resultaat en de gouden kampioenswimpel in de concertafdeling.

1990.
Nieuwe zaal bij complex, Grotestraat 9. Nu twee zalen te gebruiken.

1991.
1 januari 1991. Linne als gemeente opgeheven.
Afscheid van burgemeester L.Douven, als beschermheer.

1993.
Voorlopige benoeming van Sef Pijpers als waarnemend dirigent.

1994.
Voorjaar 1994 wordt deze benoeming definitief.

1995.
Deelname aan het Mini-W.M.C. te Kerkrade. Lentekrans behaalde wederom een fantastisch resultaat.
Bij deze Open Nederlandse Kampioenschappen Concertafdeling behaalde de Lentekrans de 2e plaats met minimaal verschil van twee punten op de winnaar de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz. Deelnemers waren: Harmonie St.Jozef Kaalheide, Muziekvereniging Excelsior Eibergen, Landesblasorchester Baden-Würtenberg, Koninklijke Philharmonie Bocholtz en Koninklijke Harmonie “Lentekrans” uit Linne.

1997.
In dit jaar wordt Lentekrans uitgenodigd om mede de Openingsmanifestatie van het W.M.C. te verzorgen. Dit wordt op een fantastische muzikale manier gerealiseerd.
De verklanking van de “Volksverhalen en Legenden “ van Jef Penders werd op een voortreffelijke manier uitgevoerd. Deze Volksverhalen en legenden werden naderhand op CD opgenomen in de Maaspoort te Venlo o.l.v. Sef Pijpers sr. De muziekregie was in handen van Ed Gerits.

1998.
Dit jaar staat in het teken van 125 jaar Koninklijke Harmonie “Lentekrans” te Linne.

1999.
In oktober 1999 neemt “Lentekrans” voor de tweede keer deel aan het mini-WMC. Met een totaal van 94,25 punten behaalde het orkest de eerste prijs en was daarmee winnaar van de wedstrijden in de Concertafdeling.

2001.
Na eerder al concertreizen te hebben gemaakt naar Luxemburg, Duitsland en Tsechië vindt in oktober 2001 een geslaagde concertreis plaats naar de Franse Elzas. In Bischwiller bij Straatsburg ontvangt “Lentekrans” lovende kritieken voor haar optreden. Bijzonder veel indruk maakte de Rhapsodie in Blue met de Franse pianist Stephan Seban als solist

2002.
Roger Niese volgt Sef Pijpers Sr. op als dirigent.

2002.
De jeugdharmonie maakt een onvergetelijke concertreis naar Hongarije. In Dunabogdány (net boven Budapest) en omgeving worden concerten gegeven en vinden diverse excursies plaats.

2005.
In 2005 is voor het eerst deelgenomen aan de wedstrijden in de concertdivisie op het grote WMC. Op dit in hoog aanzien staand vierjaarlijks muziekfestijn toont “Lentekrans” aan thuis te horen bij de beste harmonieorkesten. Als debutant in een sterk internationaal deelnemersveld van 15 (regionale) korpsen is een verdienstelijke 7e plaats behaald met een score van 90% van het totaal aantal te behalen punten.

2007.
Harry Vorselen volgt Roger Niese op als dirigent.

2010.
Op zondag 17 oktober treedt de harmonie aan voor het bondsconcours in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Hier wordt een score van 88,5 % gehaald en gaat Lentekrans als eerste divisionist verder. Harry Vorselen besluit het dirigentschap te beëindigen en wordt Jacques Claessens gevraagd als dirigent ad interim.

2011
In april wordt Jacques Claessens benoemd als dirigent van Lentekrans.

2012
De harmonie is op concertreis geweest naar Oostmarsum.

2013
In augustus wordt Jos Simons benoemd als dirigent van Lentekrans.

2019
De harmonie is op concertreis geweest naar Goirle.

Resultaten tijdens concoursen in de loop der jaren 

jaar

plaats soort concours dirigent afdeling punten Opmerkingen
1920 Weert vrij concours J.B. Lichtenberg 3e 1e prijs
1922 Eindhoven vrij concours W.H. Schulpen 2e 222,5 1e prijs met lof
1923 Thorn vrij concours W.H. Schulpen 1e 313 1e prijs & Erepr.Ned.Harm.
1925 Neer vrij concours W.H. Schulpen Uitm. 350 1e prijs met lof
1926 Vlodrop vrij concours W.H. Schulpen Ere 1e prijs met lof
1938 Rotterdam vrij concours M. Guillaume Sup. 1e prijs met lof
1956 Beek Bondsconcours J. Weerts Uitm. 308 1e prijs met promotie
1958 Elsloo Bondsconcours J. Weerts Ere 313,5 1e prijs met promotie
1958 Kerkrade 2e W.M.C. J. Weerts 2e 275 2e prijs
1958 Breda Kampioenswedstrijd J. Weerts Ere 327 Kampioen
1960 Einighaus Bondsconcours J. Weerts Sup. 296 1e prijs
1963 Neer Bondsconcours J. Weerts Sup. 324,5 1e prijs met lof
1967 Blerick Bondsconcours J. Weerts Sup. 346,5 1e prijs met lof
1967 Leiden Kampioenswedstrijd J. Weerts Sup. 336 Kampioen
1970 Leeuwen Bondsconcours J. Weerts Sup. 346 1e prijs met lof
1970 Roosendaal Kampioenswedstrijd J. Weerts Sup. 332 Kampioen
1974 Tienray Bondsconcours J. Weerts Sup. 324,5 1e prijs met lof
1979 Schimmert Bondsconcours F. Scheepers Sup. 325,5 1e prijs met lof
1984 Bleyerheide Bondsconcours F. Scheepers Sup. 329 1e prijs met lof
1984 Doetinchem Kampioenswedstrijd F. Scheepers Sup. 338,5 Kampioen
1989 Venlo Bondsconcours F. Scheepers Concert 352 Kampioen
1995 Kerkrade Mini-W.M.C. S. Pijpers sr. Concert 353,5 2e plaats na Bocholtz
1999 Kerkrade Mini-W.M.C. S. Pijpers sr. Concert 94,25% Kampioen
2005 Kerkrade 15e W.M.C. R. Niese Concert 90% 7e plaats
2010 Heerlen Bondsconcours H. Vorselen Concert

88,5%

Voorzitters
1873-1874 Hermanus Janssen
1874-1900 Jacob H. Sampers
1900-1902 Jean Straatman (waarnemend)
1902-1907 Jean Straatman
1907-1909 Anton Corman
1909-1912 Bair Engelen
1912-1936 Willem Seuren
1937-1956 Jan Geraeds
1956-1960 J. Tol
1961-1966 Jan Geraeds
1966-1982 Wiel Maassen
1982-1987 Piet Salden
1987-1993 Peter Janssen
1993-1997 Jacques Janssen
1997-1998 Carel Peeters (waarnemend)
1998-2000 Carel Peeters
2000-2004 Ber In de Braek
2004-2011 Jan Daamen
2011-2013 Gert-Jan Verhoeven
2013-heden Ivo Janssen